Øvelser
Egernsund Frivillige Brandværn afholder årligt 13 øvelser, for at opnå den højest mulige effektivitet
mellem mandskab og materiel. Det er klart at et job som brandmand kræver en meget grundig og
alsidig uddannelse, dels for indsatsens skyld og ikke mindst for brandmændenes egen sikkerhed,
idet ingen i forvejen kan vide hvad næste opgave er.

Brandværnets organisation m.m..
Ideen til de frivillige brandværn stammer oprindelig fra Frankrig, og fra omkring midten af forrige 
århundrede bredte den sig hurtigt ud over Europa og specielt i Tyskland slog tanken rod.
I årene omkring 1870 nåede den altså til Slesvig Holstein.
Det første værn, der blev stiftet i Sønderjylland, var Tønder i 1869
Således opstod mange frivillige brandværn for at beskytte liv og ejendom under ildebrand.
De aktive medlemmer af værnet måtte underkaste sig streng diciplin, uden vederlag, for at blive
uddannet til brandmænd.
De vedtægter og love, der blev vedtaget i værnets start, er med enkelte ændringer stadig gældende.
Dette gælder naturligvis også for Egernsund Frivillige Brandværn.
Brandværnet ledes af en bestyrelse, også kaldet kommandoen.
Denne kommando består af kaptajn, vicekaptajn, kasserer, sekretær, sprøjtefører, stigefører og orkesterleder. Kommandoen afgør, om optagelse af nye medlemmer kan finde sted.
Bliver optagelsen nægtet, er kommandoen ikke forpligtet til at angive grunden herfor.
Der er en gensidig prøvetid på 1 år. Herefter skal det nye medlem ved første fremmøde overfor kaptajnen men håndslag, foran fronten af værnet, forpligte sig til at følge og rette sig efter værnets vedtægter.

Brandværnet er opdelt i følgende grupper
  •    Stigeafdeling
  •    Røgdykkerafdeling
  •    Vandforsyningsafdeling
  •    Brandværnsorkester
  •    samt æresretten

Æresrettens hovedopgave er at tage stilling til klager fra medlemmerne, som følger sig uretfærdigt 
behandlet, samt i enkelte tilfælde at træffe afgørelser om medlemmers eksklusion. Retten er heldigvis sjældent i funktion.. Æresretten er sammensat af såvel bestyrelsesmedlemmer som menige medlemmer. Kaptajnen skal være medlem af æresretten, men har dog ingen stemmeret.
Bestyrelsen, der vælges på den årlige generalforsamling, træffer beslutning om alle forhold inden for værnet, undtagen æresrettens opgaver. Man tilrettelægger kurser samt øvelser, for at sikre, at værnets aktive medlemmer altid er i stand til at yde den bedste hjælp.
Kredsens brandværnsforbund arrangerer kurser for såvel nye som gamle medlemmer. Endvidere er indledt et samarbejde med Civilforsvarsskolen i Tinglev. Dette samarbejde har været af stor betydning, idet der her uddannes befalingsmænd samt røgdykkere. Brandvæsenet kan få skolens "ruinby" stillet til rådighed, så øvelserne får et realistisk præg.
Nye bestemmelser, om værnets indsats ved bekæmpelse af tankvogns-, olie- og giftforureninger, kræver
at de aktive medlemmer altid bør være veluddannede.
Egernsund Frivillige Brandværn har indgået en overenskomst med Broager Kommune. Gennem denne forpligter værnet sig til at yde forsvarlig brandsluknings- og redningstjeneste, samt opgaver, der i henhold til brandloven er pålagt kommunens brandvæsen. I denne overenskomst fremgår det, at kommunen skal anskaffe og vedligeholde brandslukningsmateriel, samt afholde de med driften forbundne udgifter.
Værnet er medlem af de sønderjyske brandværns hovedorganisation "Sønderjyske Frivillige Brandværn"
der blev dannet i 1921 af de fire amtsorganisationer.
Brandværnet deltager hvert år ved delegeret indenfor Amts- og Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund.

På generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar, uddeles hæderstegn til de medlemmer,
der har været medlem i 10 eller 25 år.

Der er anciennitetstegn for
10 års god tjeneste i brandværnet, indstiftet d. 1 juli 1970 af justitsministeriet.
25 års tegnet indstiftet i 1922 af Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund
25 års tjeneste, indstiftet af H.M. Kong Christian X

Top