Indledning
For en række af de mest anvendte uddannelser indenfor redningsberedskabet har Beredskabsstyrelsen, som en service for interesserede, som kunne tænke sig at blive brandmand,  i dette dokument beskrevet hvor uddannelserne gennemføres og hvilke krav, der stilles for, at man kan få lov til gennemføre dem. Derefter følger en kort beskrivelse af hver uddannelse.

Følgende uddannelser er beskrevet:

1.   Brandmand

2.   Holdleder i brandtjeneste

3.   Indsatsleder i redningsberedskabet

4.   Brandteknisk byggesagsbehandler

5.   Markeringsleder

6.   Hjælpeinstruktør/ Fra marts 2009 kurset Voksenpædagogisk Grunduddannelse.

7.   Instruktør i elementær brandbekæmpelse

8.   Røgdykkerinstruktør

9.   Instruktør i brandforløb og overtænding

10. Faginstruktør

11. Førstehjælpsinstruktør

For de læsere, der ikke finder, at denne redegørelse er tilstrækkelig, henvises til Beredskabsstyrelsens uddannelseskatalog, der også findes på hjemmesiden.

Kataloget indeholder bl.a. direktiver for uddannelserne med undtagelse af uddannelsen som brandmand, der ikke gennemføres ved Beredskabsstyrelsens skoler. Ønsker du yderligere oplysning om uddannelsen til brandmand, henvises du til at kontakte et af de steder, hvor uddannelsen kan gennemføres.

1. Hvordan bliver jeg brandmand?

Du kan blive uddannet som brandmand ved et kommunalt redningsberedskab eller et entreprisebrandvæsen som f.eks. Falcks Redningskorps. Uddannelsen sigter mod hel- eller deltidsansættelse ved et lokalt brandvæsen. Du kan også blive uddannet til brandmand, hvis du melder dig som frivillig til et kommunalt Redningsberedskab. Endelig er uddannelsen som brandmand indeholdt i det statslige redningsberedskabs værnepligtsuddannelse. Du kan således erhverve en brandmandsuddannelse og mange andre relevante beredskabsuddannelser, hvis du på en session melder dig til aftjening af værnepligt i det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen). Kvinder, der ønsker en bred beredskabsfaglig uddannelse incl. uddannelsen til brandmand, kan indgå kontrakt med det statslige redningsberedskab om gennemførelse af en tilsvarende tjeneste på værnepligtslignende vilkår.

Ansættelse ved et lokalt redningsberedskab
Den, der skal ansættes som hel- eller deltidsansat brandmand, skal på ansættelsestidspunktet have et gyldigt bevis for 12 timers Grundkursus i førstehjælp.

En frivillig i beredskabet, der skal påbegynde en brand- eller redningsuddannelse, skal gennemgå et Grundkursus i førstehjælp, såfremt man ikke har en tilsvarende gyldig uddannelse. Endvidere skal man bestå en fysisk og psykisk test. Kravene fremgår af de udsendte uddannelsesplaner. For hel- og deltidsansatte - herunder mandskab ved de frivillige sønderjyske brandværn - er kravet om, at man skal bestå en fysisk test ikke gældende på nuværende tidspunkt.

Den nye medarbejder i beredskabet kan, efter at foranstående krav er opfyldt, ansættes som brandmand, men han skal dog, før han må indgå i beredskabet, gennemføre en 37 timers Grunduddannelse Indsats. Den samlede obligatoriske branduddannelse består af følgende moduler:

Grunduddannelse
Formålet med grunduddannelsen er, at uddanne deltageren til at kunne fungere som hjælper på et slukningstog. Det vil sige, at man kan bistå i slukningsarbejdet ved strålerørs-, stigrørs- og skumudlægning, samt indgå i arbejdet med transport af vand i forbindelse med brug af slangetender og tankvogn. Som hjælper er man ikke uddannet som røgdykker, og man må ikke deltage i slukningsarbejde i røgfyldte rum m.v. Som hjælper skal man endvidere ved uheld med farlige stoffer kunne løse opgaver uden for "den indre afspærring". Man må således ikke have opgaver i det farligste område.

Funktionsuddannelse
Tidligst 1 år efter at man har gennemført en grunduddannelse kan funktionsuddannelsen, der varer 148 timer, påbegyndes. Uddannelsen skal dog påbegyndes på et så tidligt tidspunkt, at den kan være afsluttet senest 3 år efter grunduddannelsens påbegyndelse.

Formålet med uddannelsen er, at deltageren skal kunne fungere som selvstændig på et slukningstog. Funktionsuddannelsen afsluttes med en mundtlig/ praktisk prøve. Når funktionsuddannelsen er bestået, må brandmanden udføre alle opgaver på slukningstoget og virke som røg- og kemikaliedykker.

Håndtering af tilskadekomne
Før, under eller efter grund- og funktionsuddannelsesforløbet skal deltageren gennemgå uddannelsen Håndtering af tilskadekomne.

Vedligeholdelse af uddannelsen
For at vedligeholde brandmandens uddannelse gennemføres der årligt mindst 12 øvelser af 2 timers varighed.

Hvis en brandmand ikke har fungeret som brandmand i 5 år, er uddannelsen forældet, og han skal gennemgå en ny uddannelse for at kunne genoptage arbejdet.

2. Hvordan bliver jeg holdleder brand?

Forudsætninger for uddannelsen
For at blive optaget på holdlederuddannelsen med det formål at fungere som holdleder i det daglige beredskab kræves en af følgende uddannelser:

  • Grund- og Funktionsuddannelse Indsats (henholdsvis 37 timer og 148 timer) samt Håndtering af tilskadekomne (20 timer) samt Hjælpeinstruktør/ fra marts 2009 kurset Voksenpædagogisk Grunduddannelse eller:

den tidligere ordning fra før 1. januar 2005

  • Grund- og Funktionsuddannelse Brand (henholdsvis 37 timer og 111 timer) samt Fælles uddannelse i førstehjælp eller Håndtering af tilskadekomne (begge 20 timer) og Supplerende funktionsuddannelse, Brand-Redning (37 timer) samt Hjælpeinstruktør/Voksenpædagogisk Grunduddannelse.

Hvis uddannelsen alene har til formål at kvalificere til optagelse på indsatslederuddannelsen skal Grunduddannelse Brand eller Grunduddannelse Indsats som minimum være gennemført. Herudover forudsættes at kursus Hjælpeinstruktør (37 timer)/Voksenpædagogisk Grunduddannelse er gennemført og bestået inden holdlederuddannelsens begyndelse. Hjælpeinstruktøruddannelsen/Voksenpædagogisk Grunduddannelse beskrives senere. Beviser for gennemførelse af ovennævnte uddannelser skal kunne fremvises.

 Holdleder Brand
Kurset varer 25 dage og gennemføres som internatkursus med en 1. del på 10 dage og en 2. del på 15 dage. Kurset gennemføres på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev, som en vekslen mellem teoretisk undervisning og løsning af praktiske, taktiske og operative opgaver. På kurset indgår bl.a. emner som slukningsteknik og –taktik, indsættelse af røgdykkere, kendskab til farlige stoffer, teknisk og taktisk redningstjeneste samt indsatsledelse og føring af et slukningstog under meget realistiske brand- og indsatsøvelser.

Kurset henvender sig til såvel hel- og deltidsansatte som frivillige i redningsberedskabet , der skal kunne virke som holdledere, dvs. som fører af et slukningstog . Holdlederen, som er underlagt en indsatsleder, er leder af det praktiske arbejde på et skadested, hvorfor deltagerne skal have gode samarbejds- og lederevner samt kunne stå for et psykisk pres under krævende indsatser.

Efter uddannelsen kan holdlederen – i kraft af hjælpeinstruktøruddannelsen/uddannelsen Voksenpædagogisk Grunduddannelse – indgå i uddannelsen af nye brandmænd.

Kompetencen som holdleder bortfalder, hvis man ikke har været beskæftiget med opgaver i redningsberedskabet i 5 år.

 

3. Hvordan bliver jeg indsatsleder i redningsberedskabet?

Den nye indsatslederuddannelse på 7 uger  forventes at blive udbudt i begyndelsen af 2009.

Forudsætninger for uddannelsen
For at blive optaget på indsatslederuddannelsen, skal man have gennemgået Grunduddannelse Brand eller Grunduddannelse Indsats samt være uddannet som Holdleder Brand eller Holdleder Redning.

Indsatslederuddannelsen omfatter

Forkursus til Indsatsleder 1. del
Uddannelsen, der ikke er obligatorisk, gennemføres som 5 dages internatkursus ved Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev som en vekslen mellem teori og øvelsesvirksomhed, hvor deltagerne bl.a. virker som indsatsledere. Uddannelsens emner forudsættes bekendt ved optagelsen på indsatsleder 1. del, og emnerne herfra vil indgå i praktiske øvelser og afsluttende prøver på den obligatoriske del.

Formålet med uddannelsen er at opdatere og øge deltagernes beredskabsfaglige viden og færdigheder på det operative område samt træne deltagerne i emner som befalingsteknik, situationsbedømmelse og indsættelse m.v. ved dagligdagens mindre indsatssituationer med henblik på, at deltagelse i Indsatsleder 1. del kan ske på et tilstrækkeligt fagligt og vidensmæssigt grundlag.

Indsatsleder 1. del
Uddannelsen, der er obligatorisk, gennemføres som 10 dages internatkursus ved Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev som en vekslen mellem teori og øvelsesvirksomhed, hvor deltagerne bl.a. virker som indsatsledere. Ved uddannelsens afslutning gennemføres en skriftlig og 2 mundtlige/praktiske prøver, der, såfremt kursusforløbet bedømmes gennemført på en tilfredsstillende måde og prøverne bestås, giver deltagerne adgang til at fungere som indsatsledere i 1 år, indtil den endelige godkendelse opnås ved gennemførelse og beståelse af Indsatsleder 2. del.

Formålet med uddannelsen er, at give deltagerne den viden og de færdigheder, der er nødvendige for, at de kan virke som indsatsledere under forhold, hvor det er nødvendigt at indsætte mere end et slukningstog.

Forkursus til Indsatsleder 2. del
Uddannelsen, der ikke er obligatorisk, gennemføres som 5 dages internatkursus som en vekslen mellem teori og øvelsesvirksomhed, hvor deltagerne bl.a. virker som indsatsledere. Uddannelsens emner forudses bekendt ved optagelsen på indsatsleder 2. del, og emnerne herfra vil indgå i praktiske øvelser og afsluttende prøver på den obligatoriske del.

Formålet med uddannelsen er at opdatere og øge deltagernes viden og færdigheder på administrative og operative områder som risikoanalyse, skadestedsjura, beredskabs- og mødeplaner, samt give deltagerne fornøden viden om indsats i forbindelse med naturkatastrofer, om forholdet til pressen m.v. med henblik på, at deltagelse i Indsatsleder 2. del kan ske på et tilstrækkeligt fagligt og vidensmæssigt grundlag.

Indsatsleder 2. del
Uddannelsen, der er obligatorisk, gennemføres som 5 dages internatkursus som en vekslen mellem teori og øvelsesvirksomhed, hvor deltagerne bl.a. virker som indsatsledere. Ved uddannelsens afslutning gennemføres en mundtlig/praktiske prøve, der, såfremt den bestås, giver deltageren adgang til at fungere som indsatsledere.

Formålet med uddannelsen er, at give deltagerne den viden og de færdigheder, der er nødvendige for, at de kan virke som indsatsledere under alle former for indsats, herunder krise- og krigsforhold. Indsatsledelse under krise- og krigsforhold behandles kun teoretisk, medens indsatsøvelser i stor skala ved fredstidshændelser giver den praktiske baggrund for at kunne virke som indsatsleder under disse ekstreme forhold.


4. Hvordan bliver jeg brandteknisk byggesagsbehandler?

Forudsætninger for uddannelsen
For at blive optaget på kursus i Brandteknisk Byggesagsbehandling skal deltagerne have gennemgået Grunduddannelse Brand eller fra 1. januar 2005 Grunduddannelse Indsats og bestået Holdleder Brand  og den obligatoriske Indsatslederuddannelse.

Brandteknisk grundkursus
Kurset, der ikke er obligatorisk, gennemføres som 5 dages internatkursus på Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten.

Uddannelsen på kurset Brandteknisk Byggesagsbehandling kræver stor viden om bygningstegninger og andre tekniske forskrifter i forbindelse med nybyggeri. Grundkurset er derfor et tilbud til dem, som ikke tidligere har arbejdet med bygningstegninger og bygningsreglementer.

Brandteknisk byggesagsbehandling
Kurset, der er obligatorisk, gennemføres som 20 dages internatkursus på Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten. Kurset afvikles over flere perioder. Formålet med uddannelsen er, at give deltagerne den nødvendige viden om bygningsreglementer, bygnings- og brandsyn samt brandtekniske forskrifter og sagsbehandling. Efter uddannelsens første ti dage gennemføres en skriftlig prøve, der skal bestås for at kunne fortsætte på uddannelsens sidste del. Der er normalt en periode på 4 til 6 uger mellem uddannelsens moduler. Den samlede uddannelse til brandteknisk byggesagsbehandling afsluttes med en samlet skriftlig prøve.

 

5. Hvordan bliver jeg markeringsleder?

Adgangskrav til uddannelsen er, at deltagerne som minimum har en gyldig uddannelse som Holdleder Brand eller Holdleder Redning. Deltagerne skal desuden have gode samarbejds- og lederevner samt have indgående kendskab til praktisk, taktisk- operativ indsatstjeneste.

Kurset Markeringsleder varer 5 dage og gennemføres som internatkursus ved Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev med en vekslen mellem teori og tilrettelæggelse af praktiske, taktisk - operative øvelsesopgaver.

Gennem uddannelsen kvalificeres deltageren til at virke som markeringsleder under øvelser i redningsberedskabet og herunder forestå det praktiske arbejde med opbygning af situationen på et øvelsesmæssigt skadested. Uddannelsen omfatter endvidere emner som sikkerhedsbestemmelser, tilrettelæggelse af brand- og redningsopgaver, sminkning af figuranter, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af markering til brug under meget realistiske indsatsøvelser.

6. Hvordan bliver jeg hjælpeinstruktør?

Uddannelsen, der ikke kræver særlige uddannelsesmæssige forudsætninger, gennemføres som 5 dages internatkursus  som en vekslen mellem teori og instruktionsvirksomhed, hvor deltageren bl.a. virker som instruktør i mindre lektioner ved anvendelse af de grundlæggende undervisningsformer. Ved uddannelsens afslutning gennemføres en mundtlig/praktisk prøve. Uddannelsen giver deltageren adgang til at fungere som hjælpeinstruktør, når der efterfølgende tillige er bestået en holdlederuddannelse.

7. Hvordan bliver jeg instruktør i elementær brandbekæmpelse?

For at blive instruktør i Elementær brandbekæmpelse kræves en af følgende uddannelsesforløb:

  • Uddannelsen som Førstehjælpsinstruktør og Elementær brandbekæmpelse - instruktør.
  • Uddannelse som enten Holdleder Redning,  Indkvartering - Forplejning eller Kommunikation og Elementær brandbekæmpelse - instruktør.
  • Funktionsuddannelse Brand eller Funktionsuddannelse Indsats og en uddannelse som Hjælpeinstruktør.
  • Uddannelse som Holdleder Brand.

Kurset Elementær brandbekæmpelse - instruktør varer 1 dag og gennemføres med en vekslen mellem teori, praktik og rutinering.

Ovenstående 4 muligheder giver kompetence til at forestå instruktion i uddannelsen Elementær brandbekæmpelse, der bl.a. er et led i befolkningsuddannelsen.

8. Hvordan bliver jeg røgdykkerinstruktør?

Det er en forudsætning for optagelse, at deltagerne har bestået Holdlederuddannelse Brand.

Uddannelsen varer 3 dage og gennemføres som internatkursus på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev.

Efter røgdykkerinstruktørkurset har deltageren kompetence til at være instruktør ved uddannelse af røgdykkere og afholdelse af øvelser i brandhus m.v. Undervisningen gennemføres med en vekslen mellem teori og løsning af praktiske opgaver. Deltageren lærer bl.a. om sikkerheds- og markeringsbestemmelser, røgdykkermateriel samt tilrettelæggelse af og gennemførelse af øvelser i brandhus. Dette instruktørarbejde er fysisk krævende og forudsætter endvidere gode samarbejds- og lederevner. Deltagerne i uddannelsen skal desuden kunne bevare ro og overblik under det fysiske arbejde

9. Hvordan bliver jeg instruktør i brandforløb og overtænding?

Det er en forudsætning for optagelse, at deltageren har en gyldig uddannelse som holdleder Brand, og at man har bestået kurset Røgdykkerinstruktør.

Uddannelsen varer 3 dage og gennemføres som internatkursus på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev.

Efter uddannelsen har deltageren kompetence til at kunne virke som instruktør i overtænding og brandforløb under anvendelse af overtændingscontainer. Uddannelsen gennemføres som en vekslen mellem teori og praktik, hvor deltageren bl.a. lærer om brandforløb og røggasser, sikkerheds- og markeringsbestemmelser, tilrettelæggelse og afvikling af øvelser i overtændingscontainer samt om overtænding i brandhuse

10.Hvordan bliver jeg faginstruktør?

Uddannelsen, der kræver en bestået hjælpeinstruktøruddannelse, gennemføres som 15 dages internatkursus som en vekslen mellem teori og instruktionsvirksomhed. Deltageren virker bl.a. som instruktør i lektioner ved anvendelse af alle de anerkendte undervisningsformer og hjælpemidler. Uddannelsen omfatter endvidere uddannelsesplanlægningsmæssige teorier, så deltageren efter uddannelsens afslutning selv kan planlægge uddannelser og herunder udfærdige fagplaner m.v. og foretage tværfaglig koordinering

Ved uddannelsens afslutning gennemføres en mundtlig/praktisk prøve, der giver deltageren adgang til at fungere som uddannelsesansvarlig ved et kommunalt redningsberedskab.

 

11.Hvordan bliver jeg førstehjælpsinstruktør?

Uddannelsen forudsætter et Udvidet kursus i førstehjælp på 30 timer eller førstehjælpsmodulerne i Uddannelsesniveau "højt", som ikke må være mere end 3 år gammelt (kopi af bevis skal indsendes) .

Herudover forudsættes det på det pædagogiske område:

Indtil 1. juli 2008 et Alment voksenpædagogisk grundkursus (min. 120 timer) (kopi af eksamensbevis skal indsendes) eller kurserne Hjælpeinstruktør og Faginstruktør. Selve førstehjælpeinstruktøruddannelsen gennemføres som et 5 + 1 (Instruktør i genoplivning med hjertestarter) dages internatkursus.

Efter 1. juli 2008 at deltageren er i stand til og har erfaring med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning ud fra beskrevne uddannelses- og undervisningsmål (Uddannelsesbevis skal indsendes sammen med tilmeldingen) eller kurset Hjælpeinstruktør.

Selve førstehjælpeinstruktøruddannelsen gennemføres som et 10 dages internatkursus.

Uddannelsen indeholder bl.a. følgende delemner: Anatomi og fysiologi, trinvis førstehjælp uden og med hjertestarter, livreddende førstehjælp ABC, almindelig førstehjælp, pludselige sygdomme, psykisk førstehjælp, færdselsrelateret førstehjælp, pædagogiske værktøjer og metoder, færdighedsindlæring, undervisningsmaterialer og hjælpemidler, certificering jf. Dansk Førstehjælpsråds retningslinier.

Kompetencen som førstehjælpsinstruktør bortfalder, hvis uddannelsen ikke er vedligeholdt i 3 år, 5 år efter 1. juli 2008 5 år.

8. Hvordan bliver jeg røgdykkerinstruktør?

Det er en forudsætning for optagelse, at deltagerne har bestået Holdlederuddannelse Brand.

Uddannelsen varer 3 dage og gennemføres som internatkursus på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev.

Efter røgdykkerinstruktørkurset har deltageren kompetence til at være instruktør ved uddannelse af røgdykkere og afholdelse af øvelser i brandhus m.v. Undervisningen gennemføres med en vekslen mellem teori og løsning af praktiske opgaver. Deltageren lærer bl.a. om sikkerheds- og markeringsbestemmelser, røgdykkermateriel samt tilrettelæggelse af og gennemførelse af øvelser i brandhus. Dette instruktørarbejde er fysisk krævende og forudsætter endvidere gode samarbejds- og lederevner. Deltagerne i uddannelsen skal desuden kunne bevare ro og overblik under det fysiske arbejde.

9. Hvordan bliver jeg instruktør i brandforløb og overtænding?

Det er en forudsætning for optagelse, at deltageren har en gyldig uddannelse som holdleder Brand, og at man har bestået kurset Røgdykkerinstruktør.

Uddannelsen varer 3 dage og gennemføres som internatkursus på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev.

Efter uddannelsen har deltageren kompetence til at kunne virke som instruktør i overtænding og brandforløb under anvendelse af overtændingscontainer. Uddannelsen gennemføres som en vekslen mellem teori og praktik, hvor deltageren bl.a. lærer om brandforløb og røggasser, sikkerheds- og markeringsbestemmelser, tilrettelæggelse og afvikling af øvelser i overtændingscontainer samt om overtænding i brandhuse.