Skorstensbrand - hvorfor opstår den?

  

        En skorstensbrand kan opstå når nedenstående forudsætninger er opfyldt.

·     Der sker en ufuldstændig forbrænding, det vil sige, at man ikke udnytter den fulde brandværdi, som dermed går til spilde.
Det skyldes for det meste en koldere forbrænding, fordi der ikke er temperatur nok i forbrændingsområde. Jo højere temperatur, jo bedre forbrænding.

·     Manglende lufttilførsel vil altid give en dårlig forbrænding, og en meget sodfremkaldende forbrænding, samt stor fare for kulilteforgiftning, og dermed dertil hørende luftforurening

·     Forkert brændsel til ildstedet forøger også faren for skorstensbrand. Der er også kuliltefare og dertil hørende luftforurening. Godt brændsel i dårligt ildsted eller dårlig skorsten, vil give en dårlig fyringsøkonomi, samt forøge faren for skorstensbrand.

·     Vådt brændsel er med til at afkøle forbrændingen, som så er med til at forøge risikoen for skorstensbrand. Så derfor skal man opbevare sit brændsel tørt i mindst 1 år.

·     Det man selv kan gøre for at mindske risikoen for en skorstensbrand, er ved at afrense aftræksrør og ildsted jævnligt – ca. hver 3 uge (alt efter hvor meget man fyrer)

·     En god skorsten – ildsted, samt tørt brænde og den rigtige lufttilførsel er en forudsætning for en en god økonomi, samt en reducering af risikoen for røggener og skorstensbrand.

Hvis uheldet er ude og man har fået skorstensbrand, tilkald da brandvæsnet, for skorstenen kan revne og dermed antænde omkring liggende ting i nærheden af skorstenen. Ring 112

·     Husk tørt brændsel.

·     Fyr lidt men tit – god luft under påfyring – skru derefter ned for luften.

·     Luk aldrig helt for luften- slet ikke den sekundære.

·     Fyring med træ om sommeren er en dårlig ide, da forbrændingen er lille, hvorved det oser og soder meget, man skal nem ikke bruge så meget varme på denne årstid,
også ender det med et dårligt fyringsresultat.

·     Fyr aldrig med plastic, skumgummi, gummi, malet, eller imprægneret træ da det udvikler giftige og forurenede dampe.

100 kilo nyt brænde udvikler

·     Varme= 1.880.00 KJ

·     Tjære= 5kg

·     Trækul= 25kg

·     Metanol= 2kg

·     Alkohol & acetone= mindre mængder

·     Gas= 11m3

·     Vand= 60kg

·     Eddikesyre= 4kg

Skorstensfejning

Skorstene hvor der er tilsluttet et ildsted til fast brændsel, er omfattet af brandlovens bestemmelser om skorstensfejning.
Så underret den lokale skorstensfejermester om det nye ildsted.

Skorstensfejer: Bo Olsen, Fiskbækvej 1 6300 Gråsten  graasten@skorstensfejeren.dk,

eller 2129 1993.